Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε διάφορα σημαντικά θέματα του Δήμου. 
Η Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως επιστημονικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις, φορείς της Κοινωνίας των πολιτών, αλλά και από πολίτες. 
Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν πρέπει υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται από το νόμο ο/η εκάστοτε Δήμαρχος.