Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο το οποίο ασχολείται με θέματα σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής γενικά, αλλά και στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες ειδικότερα.