Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Δήμου

Γνωστοποιείται ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου, την Πέμπτη 24-12-2015 και ώρα ώρα 11:30, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών διαφόρων επιτροπών.