Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια πούλμαν

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια πούλμαν του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Υποβολή προσφορών: Από Τετάρτη 27/4/2016 και ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 31/5/2016 και ώρα 17:00.