Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2017

Διαγωνισμός για την "Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου Δικαίου"

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ., για τα έτος 2018.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 7/11/2017 και ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/11/2017 και ώρα 15:00.-