Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για τα έτη 2018 -2019".

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/12/2017, ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/01/2018, ώρα 15:00.