Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Διακήρυξη διαγωνισμού για την οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης έτους 2018

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία "Οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα, έτους 2018.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/3/2018 και ώρα 16:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19/3/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.-