Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τη «Δημιουργική απασχόληση παιδιών & εφήβων κατά τη σχολική περίοδο»

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ), δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθεί η δράση «Δημιουργική απασχόληση παιδιών & εφήβων κατά τη σχολική περίοδο».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν βιογραφικό με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η καλλιτεχνική επάρκεια, η ευρύτητα γνώσεων και η εξειδίκευσή τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΠ επί των οδών Αγ. Δημητρίου 216 & Ειρήνης 17, 2ος όροφος, στις 2 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ενώπιον του κατά νόμου αρμοδίου οργάνου, που θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα.-