Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018

Διαγωνισμός για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη "συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018-2019.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 7/3/2018, ώρα 15:00.
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 29/3/2018, ώρα 15:00.-