Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.-