Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Προμήθεια Χρωμάτων

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2015
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής Προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την Προμήθεια Χρωμάτων 2015 περισσότερες πληροφορίες στο…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής Προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για τις κάτωθι ομάδες: ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για τις εργασίες:Ομάδα 1: Συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων Η/Υ και δικτύου υπολογιστών 2015Ομάδα 2: Συντήρηση κεντρικών Η/Υ (SERVERS). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:…
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, Νομού Αττικής προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια “ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)”.Ο διαγωνισμός…