Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου Αττικής pροκηρύσσει διαγωνισμό για δύο κατηγορίες εργασιών:Κατηγορία Α΄: Εργασία για κοπή - κλάδεμα ψηλών δένδρων.Κατηγορία Β΄: Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων. Υποβολή προσφορών: Μέχρι Παρασκευή 04/03/2016…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας,…
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Αγ. Δημητρίου Αττικής, Μαρία Θάνου, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εργασία "Οργάνωση και Λειτουργία Κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια Οχημάτων του Δήμου». ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: www.promitheus.gov.grΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 8/2/2016, ώρα 15:00.ΚΑΤΑΛΗΚΤIΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια: A) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουΒ) Φωτοτυπικού υλικού Γ) Βιβλίων κ.λπ.Δ) Προτυπωμένου Μηχανογραφικού χαρτιούΕ) Εκτυπώσεων, εκδόσεων,…