Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων». Δείτε τα συνημμένα έγγραφα.
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου", σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.2/201 5 τεχνικής μελέτης. Η…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ρουχισμού ένδυσης της Δημοτικής Αστυνομίας.Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 1-12-2015, ώρα 11:00, στο δημοτικό κατάστημα του…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος), για…
"Σύμφωνα με την υπ' αρ. 469/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος προχωράει στη διενέργεια μέρους της προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ύψος προϋπολογισμού…