Τεχνικά Έργα

Τεχνικά Έργα


Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση οδών 2017" και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή νέων τάφων 2017" και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν σχετική προσφορά. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την…
.Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για το έργο "Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2017" και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν σχετική προσφορά. Η δημοπρασία…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων". Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11/5/2017, ώρα 09:30πμ -…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει την ανάθεση μελέτης με τίτλο "Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστων χώρων στα Ο.Τ. 2116 και 2117".Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 8-6-2017 και ώρα 10:00…
Σελίδα 1 από 7