Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Διαγωνισμός για τις "Εργασίες απoξήλωσης υφισταμένων κεραιών - αποψίλωσης χώρου - κατεδάφισης κτισμάτων για την ασφάλεια του χώρου του Ασυρμάτου"

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Εργασίες απόξήλωσης υφισταμένων κεραιών - αποψίλωσης χώρου - κατεδάφισης κτισμάτων για την ασφάλεια του χώρου του Ασυρμάτου". Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 18-12-2017 και ώρα 15:00.-

Διακήρυξη και Τεύχη Δημοπράτησης

Σχέδια