Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο "Διαπλάτυνση της λ. Αγίου Δημητρίου από θεομήτορος έως Γράμμου"

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαπλάτυνση της λ. Αγίου Δημητρίου από θεομήτορος έως Γράμμου».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.-


download

Περίληψη διακήρυξης