Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου "Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου"

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ».

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.


download

Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης

Σχέδια