Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2018

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση - Επισκευή σχολείων 2018»

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση - Επισκευή σχολείων 2018».

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-