Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ του σταθμού μετρό ''Αγιος Δημήτριος"

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ του σταθμού μετρό ''Αγιος Δημήτριος".

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.-

download

Διακήρυξη και Τεύχη Δημοπράτησης

Σχέδια