Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για τις εργασίες:Ομάδα 1: Συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων Η/Υ και δικτύου υπολογιστών 2015Ομάδα 2: Συντήρηση κεντρικών Η/Υ (SERVERS). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:…
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, Νομού Αττικής προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου  "Κατασκευή νέων τάφων και λοιπές εργασίες" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια “ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)”.Ο διαγωνισμός…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια :α) ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ…