Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να καλυφθούν οι χωροταξικές ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. Καλούνται…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Επεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση υφιστάμενων πεζόδρομων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ." και καλεί…
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές.-  
O Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για…
O Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Βασιλείου" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν…