Πρόσκληση υποψήφιου δικηγόρου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών (Οκτώβριος 2018 - Απρίλιος 2019), στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι μηνών, να υποβάλουν σχετική αίτησή, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.-