Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Εκδόθηκε η 4Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/6.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα…
Δημοσιεύθηκε η υπ' αρ. 5Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ στο ΦΕΚ 16/11-11-2014 (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση 65 θέσεων προσωπικού…
H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου …
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορροπτέων των αιτήσεων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο άτομα…