Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορροπτέων των αιτήσεων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο άτομα…
Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων εργατών γενικών καθηκόντων που αφορά στην υπ' αρ. 4188-18/11/2014 Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.  
Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας αιτήσεων για τη θέση παιδιάτρου που αφορά στην υπ' αρ. 4198 -18/11/2014 ανακοίνωση.  
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για…