Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Πίνακας προσωπικού που προσλαμβάνεται με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών. Δείτε το συνημμένο αρχείο.  
Στη δημιουργία 2.417 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα 5 μηνών, αφορά η δεύτερη Δημόσια Πρόσκληση…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανανκοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών, συνολικά 20…
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/3-6-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας…
Πίνακες με τα ονόματα του προσλαμβανομένου προσωπικού.