Ανακοίνωση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με 4 ιατρούς

Προσλήψεις προσωπικού

► Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύμβαση μίσθωσης έργου με 4 ιατρούς για την για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, συνολικής διάρκειας έως ενός έτους.
► Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει σε 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στον διαδικτυακό τόπο www.dad.gr.