Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οικονομική Υπηρεσία

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου πρωτοπορεί, δημοσιεύοντας τον 3ο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης βάσει διεθνούς προτύπου

Συνεπής στις δεσμεύσεις του, για ακόμη μια φορά, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου εξέδωσε τον τρίτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος αφορά στη διετία 2018 – 2019. Παρόλες τις προκλήσεις και τις δυσκολίες των δυο τελευταίων χρόνων της πανδημικής κρίσης, ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε, με συνέπεια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, δηλαδή τις κατευθυντήριες οδηγίες και παραμέτρους του GRI (Global Reporting Initiative), παραμένοντας πιστός στις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και του συμμετοχικού σχεδιασμού. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως τα Oυσιαστικά Θέματα της δημοτικής ζωής που αναδείχθηκαν, αναλύθηκαν και μπήκαν σε βάση σχεδιασμού και στοχοθεσίας, προήλθαν από τους ίδιους τους πολίτες!     

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, από το 2016, που εκπονεί και δημοσιεύει Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης,  παραμένει η μοναδική πόλη στην Ελλάδα, η οποία προχωράει στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, όσον αφορά στα θέματα της Βιωσιμότητας. Για την εκπόνηση της Έκθεσης Βιωσιμότητας ο Δήμος έχει υιοθετήσει επίσημα τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των οποίων δεσμεύτηκε να λειτουργεί κατά της διαφθοράς, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, υπάρχει πλήρης εναρμόνιση των δράσεων, της λειτουργίας και των έργων του με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs).

Μεθοδολογία

Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών του GRI για τη σύνταξη του Απολογισμού, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου απευθύνθηκε αρχικά μέσω ερωτηματολογίων, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του, όπως πολίτες, εργαζόμενους και εργαζόμενες του Δήμου, συνεργάτες, προμηθευτές, φορείς και συλλόγους, με στόχο να εντοπιστούν τα ουσιαστικά θέματα που τους απασχολούν. Στη συνέχεια, βάσει των απαντήσεων, και αφού συν-αποφασίστηκαν τα ουσιαστικά θέματα που χρήζουν προτεραιότητας και ανάλυσης, η ομάδα έργου προχώρησε στη μελέτη ουσιαστικότητας, δηλαδή στην ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων, τα οποία οδηγούν στη χάραξη των πέντε πυλώνων της στρατηγικής του Δήμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.  

Η ΔιακυβέρνησηΟικονομική Βιωσιμότητα, το Περιβάλλον, η Κοινωνία, οι Βιώσιμες Υποδομές και οι Εργαζόμενοι αποτελούν τους πυλώνες, που πλαισιώνουν την ανάλυση, μέτρηση, καταγραφή επιδόσεων και αναφορά των πεπραγμένων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι πυλώνες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία στρατηγικών και τη χάραξη δημοτικών πολιτικών και δράσεων, που αφορούν σε όλες τις πτυχές της δημοτικής ζωής.

Η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ανάπτυξη χωρίς την έννοια της βιωσιμότητας στον πυρήνα της, δεν είναι ουσιαστική ανάπτυξη. Το μέλλον των επόμενων γενιών της πόλης μας θα πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών μας, αλλά επίσης να είναι και μέρος των διεκδικήσεων μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εμείς από την πλευρά μας, βάζοντας στο επίκεντρο το Περιβάλλον της πόλης, τους Ανθρώπους της και τη χρηστή Διακυβέρνηση που οφείλουμε να διατελούμε, θέτουμε τους στόχους μας, αυτοαξιολογούμαστε, μετρούμε τις επιδόσεις και επιδράσεις μας σε τακτά χρονικά διαστήματα και παραμένουμε δεσμευμένοι και δεσμευμένες στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα 2030».

Τα 5 βασικά σημεία του απολογισμού
Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018-2019

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018 – 2019 του Δήμου Αγίου Δημητρίου παρουσιάζει αναλυτικά τη στρατηγική και τις επιδόσεις του Δήμου σε πέντε βασικούς πυλώνες. Συνοπτικά:     

Διακυβέρνηση και Οικονομική Βιωσιμότητα

Η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και η αποτελεσματική διακυβέρνησή του αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πόλη. Η Διοίκηση αντιλαμβανόμενη τη σημασία της οικονομικής βιωσιμότητας αποσκοπεί συνεχώς στη μείωση του κόστους των λειτουργιών, στη  βελτίωση των αποθεματικών, στην εξεύρεση και την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, στην εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας. Η χρηστή διακυβέρνηση και η εφαρμογή ηθικών πρακτικών αποτελούν προτεραιότητα. Η δέσμευση του Δήμου στις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ είναι η έμπρακτη απόδειξη για αυτή την επιλογή, καθώς και η ευθυγράμμιση της λειτουργίας όλων των πολιτικών και δράσεων με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Δήμος οφείλει να αποτελεί πρότυπο διακυβέρνησης και να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες λειτουργίας. 

Βιώσιμες Υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

Η βιωσιμότητα των υποδομών της πόλης διαμορφώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υποδομών που προσφέρονται στους πολίτες, εντάσσει τις Βιώσιμες Υποδομές και τις Νέες Τεχνολογίες στο στρατηγικό του πρόγραμμα. Η αξιοποίηση και συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, η προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης και δίκαιης κινητικότητας στην ανάπτυξη και διαμόρφωση του οδικού δικτύου, μέσα από τη διασφάλιση της πρόσβασης, την  προτεραιότητα και ασφάλεια των ευάλωτων και εμποδιζόμενων ατόμων, αποτελούν αρχές για το Δήμο. 

Κοινωνία

Η φροντίδα και η προστασία των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, κατέχουν σημαίνουσα θέση στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Η εξασφάλιση ποιοτικού επιπέδου ζωής για όλους τους πολίτες, η άμεση και έμπρακτη υποστήριξη εκείνων που έχουν ανάγκη, η παροχή και η προώθηση ίσων και δίκαιων ευκαιριών, η έμφυλη ισότητα και η εξάλειψη των πολλαπλών διακρίσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Μέριμνα για το Περιβάλλον

Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το περιβάλλον της πόλης γίνεται κατανοητό ως “αστικό οικοσύστημα”, δηλαδή οι ιδιαιτερότητες της πόλης, οι άνθρωποι, τα φυτά, τα ζώα και ο αέρας, αποτελούν το όλον, το οποίο ισόρροπα αντιμετωπίζεται χωρίς η ανάπτυξη του ενός να βλάπτει την ανάπτυξη και την ευημερία του άλλου. Για μία βιώσιμη πόλη, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη “πράσινων” στρατηγικών αστικής διαχείρισης, αποτελούν ζωτικά στοιχεία τόσο για την ποιότητα της ζωής όσο και για τη διατήρηση της υγιούς οικονομικής κατάστασης της πόλης.

Η προστασία, η ανάδειξη και η συνεχής αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο πυκνοδομημένο, βεβαρημένο αστικό χώρο αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο. Η δημιουργία αστικού πρασίνου, η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, η προσοχή στα θέματα πολιτικής προστασίας, αλλά και τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι οι κατευθύνσεις για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.   

Οι Άνθρωποί μας

Οι Άνθρωποι του Δήμου, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν και φέρνουν εις πέρας το πρόγραμμα, το όραμα και την εκπλήρωση των στόχων του Δήμου. Η συνεργασία μεταξύ των στελεχών του δήμου σε όλα τα επίπεδα, η επαγγελματική βελτίωση των εργαζομένων, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, η πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), η λήψη μέτρων για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας, αλλά και οι δράσεις για μια συνολική κουλτούρα έμφυλης ισότητας στο πλαίσιο του Δήμου, είναι μερικές από τις κατευθύνσεις που θέτει η Διοίκηση για τις δράσεις που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό.

Δείτε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης εδώ