📢 Διαγωνισμός για τη “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων – συντήρηση και επισκευή Η/Ζ – συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για τη “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων – συντήρηση και επισκευή Η/Ζ – συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου”.
► Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 180293).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 9-1-2023, ώρα 15:00.