Διαγωνισμός για την “Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου”

Προμήθειες και έργα

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοιχτή, Διεθνή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου”.
► Συστημικός αριθμός διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ): 196955
► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 28/7/2023 – Ώρα 11:00.