Διαγωνισμός για την “Προμήθεια καυσίμων για κίνηση και θέρμανση, φυσικού αερίου και λιπαντικών”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων, προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (του Δήμου & των Νομικών Προσώπων), προμήθεια φυσικού αερίου και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων”.

► Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Συστήματος:198755), μέχρι την Παρασκευή 1/9/2023, ώρα 15:00.