Διαγωνισμός για την “Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων”. Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 164106.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 15/07/2022 και ώρα 15:00.