Πρόσκληση για την Άσκηση (1) Υποψήφιου Δικηγόρου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ενημερωτικό Δελτίο

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προσκαλεί τις/τους υποψήφιες/ους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣ

ΗΑΙΤΗΣΗ