Μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για άνεργους ηλικίας 55-67 θα καλυφθούν 119 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Στέλιος Μαμαλάκης: «Η κάλυψη των αναγκών μας με προσωπικό θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών μας υπηρεσιών και ταυτόχρονα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών» Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την έγκριση του αιτήματός του για την πρόσληψη 119 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με τις παρακάτω ειδικότητες:

A/A Ειδικότητα Αριθμός θέσεων
1 ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
2 ΤΕ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
3 ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
4 ΔΕ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  &   ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10
5 ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 3
6 ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2
7 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ 2
8 ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 32
9 ΥΕ   ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 20
10 ΥΕ   ΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΗΠΟΥ 10
11 ΥΕ   ΦΡΟΥΡΟΙ  ΠΥΛΗΣ 23
12 ΥΕ   ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2
13 ΥΕ   ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 7
14 ΥΕ   ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4

Η διάρκεια του προγράμματος είναι για ένα χρόνο με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)  ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής. Ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης, δήλωσε σχετικά: «Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου μας και της αρμόδιας αντιδημάρχου Ελένης Κοντόγγονα οι προσλήψεις, που εγκρίθηκαν από τη ΔΥΠΑ, είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ θετική και αυξάνει τις δυνατότητες των δημοτικών υπηρεσιών, προς όφελος του Δήμου και των πολιτών».

Οι άνεργοι ηλικίας 55-67 που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και κατέχουν τις προαναφερθείσες ειδικότητες, αφού λάβουν συστατικό σημείωμα, μετά από ειδοποίησή τους, από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ΚΠΑ2 Δάφνης, θα πρέπει να το προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Δημητρίου δια ζώσης ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: protocol@dad.gr, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη 2η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΙΗ4691Ω2-ΡΛΓ) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης ή να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στην κα Μπαρέκου Αικατερίνη, τηλ. 2132007756 (email: kbarekou@dad.gr).