Τροποποίηση απόφασης ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Αντιδήμαρχοι

Δείτε την υπ’ αρ. πρ. 11984/19-4-2023 απόφαση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου →ΕΔΩ.