Τροποποίηση της Απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων & μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημάρχου στους Αντιδημάρχους

Ενημερωτικό Δελτίο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 135/22.01.2024 (Ορθή Επανάληψη) Απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων & μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημάρχου στους Αντιδημάρχους ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ - 02.2024