2η/2022 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η συνεδρίαση συνεχίζεται την Πέμπτη 10-2-2022, ώρα 18:00.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 9-2-2022 και ώρα 19:00.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

2η/2022 συνεδρίαση • 1ο μέρος

2η/2022 συνεδρίαση • 2ο μέρος