Επιτροπές

Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου λειτουργούν η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, οι οποίες αποτελούν όργανα διακυβέρνησης του Δήμου. Επίσης λειτουργούν η Εκτελεστική Επιτροπή, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας καθώς και οι Ειδικές Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.-