Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο το οποίο ασχολείται με θέματα σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής γενικά, αλλά και στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες ειδικότερα.


 

Προσκλήσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής