Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Οι αρμοδιότητές της Οικονομικής Επιτροπής αφορούν στα οικονομικά θέματα του Δήμου. Μεταξύ πολλών άλλων, συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, εγκρίνει δαπάνες και διαθέσεις πιστώσεων, ελέγχει την υλοποίησή του και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Ακόμη, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου, παρακολουθεί την υλοποίηση του σχεδίου αυτού και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.


Σύνθεση

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι η Δήμαρχος, Μαρία Ανδρούτσου.

Τακτικά μέλη

 • Αδαμόπουλος Αναστάσιος
 • Βρετού – Aθανασιάδη Άννα
 • Καραχάλιος Χρήστος
 • Μπουραντώνης Δημήτριος
 • Σοφιανόπουλος Αναστάσιος
 • Πρεκετές Χρήστος
 • Παπαδακάκης Εμμανουήλ
 • Βάσιος Αθανάσιος

Αναπληρωματικά μέλη

 • Διαβολίτσης Σπήλιος
 • Μπαζιώνης Χαράλαμπος
 • Τζαμπαζόγλου – Κοντοπόδη Αρετή
 • Οικονομάκος Θεοφάνης
 • Γιαννέζος Αναστάσιος

Προσκλήσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής