Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε διάφορα σημαντικά θέματα του Δήμου.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως επιστημονικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και από πολίτες.
Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν πρέπει υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται από το νόμο ο/η εκάστοτε Δήμαρχος.-

Ανακοινώσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης