2η παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για την θέση του ασκούμενου δικηγόρου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών της υπ’ αρ. πρωτ. 7986/12-03-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 27/04/2020.-
Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα δικαιολογητικά τους υποβάλλονται είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dad-may@dad.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, 17343 Άγιος Δημήτριος, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Καλλιόπης Αναγνωστοπούλου (τηλ.επικοινωνίας: 2132007755).-