5η/2022 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Πέμπτη 28-4-2022 και ώρα 20:00.

Η συνεδρίαση θα γίνει μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.