Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Διοικητικό
ΓΡΑΦΕΙΟ Προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια της Δημόσιας Κλήρωσης μεταξύ των είκοσι έξι (26) υποψηφίων που ισοβαθμούν για την εικοστή θέση στον πίνακα κατάταξης της ΣΟΧ 3/2019 Ανακοίνωσης, Κωδικός Θέσης 103, ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, θα διεξαχθεί την Τρίτη 17/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου (Αγίου Δημητρίου 55). Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.-

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ