Ανακοίνωση για τη δήλωση ιδιοκτησίας και διόρθωση τ.μ.

Νέα παράταση της προθεσμίας τακτοποίησης των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων των Δήμων μέχρι 30-9-2020.- 

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, δίδεται παράταση της προθεσμίας τακτοποίησης των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων των Δήμων μέχρι 31-8-2020.- 

Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, τα αιτήματα για δήλωση ιδιοκτησίας και διόρθωση τετραγωνικών μέτρων θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, στον 3ο όροφο του δημαρχιακού μεγάρου.

Επισυναπτόμενα έγγραφα: τίτλος ιδιοκτησίας, Ε9 και βεβαίωση μηχανικού σε περίπτωση τακτοποίησης αυθαίρετων χώρων.-

Οδηγίες και διάφορα έντυπα

Οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τη δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού

Με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4647/2019 παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης στοιχείων του ακινήτου, είτε αρχικής ή διορθωτικής , που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των οφειλόμενων δημοτικών τελών και φόρων να υποβάλλουν, μέσω της ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης (tetragonika.govapp.gr), έως τις 31-8-2020, μετά και την παράταση της εν λόγω προθεσμίας που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 2 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α’/29-6-2020), τις προβλεπόμενες, στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε δημοτικό έσοδο, δηλώσεις και να απαλλαγούν από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία αναδρομικά τέλη και πρόστιμα, επιβαρυνόμενοι, εν προκειμένω, μόνο με τα οφειλόμενα τέλη και φόρους που θα προκύψουν από τον αναδρομικό υπολογισμό τους με χρονική αφετηρία την 1-1-2020.

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 243/44318/15.07.2020 επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ενεργοποιηθεί προς διευκόλυνση των πολιτών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού δεν συνιστά, κατά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τον αποκλειστικό τρόπο υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων, ωστόσο είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να ενθαρρύνεται ισχυρά έναντι της επιλογής της έντυπης δήλωσης, ιδιαίτερα υπό το φως της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η υποβολή οποιωνδήποτε συμπληρωματικών, της δήλωσης μεταβολής, στοιχείων, δικαιολογητικών ή τεκμηρίων και ως εκ τούτου η προσκόμιση των τελευταίων δεν συνιστά κατ’ αρχήν νόμιμη υποχρέωση του δηλούντος.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 4674/2020, οφειλές που βεβαιώθηκαν πριν την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, ήτοι πριν την 16η-12-2019, και αφορούν στην αναδρομική επιβολή των αναλογούντων τελών και φόρων, ανεξάρτητα από τα οικονομικά έτη που αυτά αφορούν, καθώς και στα συναφή πρόστιμα περί μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης, διαγράφονται χωρίς αίτηση του οφειλέτη.

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 243/44318/15.07.2020 επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά δε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω οφειλές είχαν ήδη, κατά την 16η Δεκεμβρίου 2019, καταβληθεί ή υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλώναποκλείεται η δυνατότητα επιστροφής των ήδη καταβληθέντων ποσών ή δόσεων. Είναι αυτονόητο ότι εάν ο υπόχρεος είχε υποβάλει, πριν τις 16-12-2019, την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση μεταβολών, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, η ταμειακή βεβαίωση τυχόν οφειλόμενων αναλογούντων φόρων και τελών, τα τελευταία δεν βεβαιώνονται και δεν αναζητούνται.

Σημειώνεται, ότι βάσει ρητής πρόβλεψης που περιλαμβάνεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 4647/2019, περίπτωση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών δεν συντρέχει στις περιπτώσεις που αυτές προέκυψαν κατόπιν αυτεπάγγελτων ελέγχων ή διασταυρώσεων στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσιών εσόδων των ΟΤΑ α’ βαθμού, χωρίς ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 243/44318/15.07.2020, να συγκαταλέγονται, στην εν λόγω εξαίρεση τυχόν οφειλές που προέκυψαν μετά από την προσκόμιση στοιχείων εκ μέρους των ενδιαφερομένων, προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ (άρθρο 58 του ν. 4483/2017).