Ανακοίνωση για την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Ασυρμάτου

Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Νοτίου Τομέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στον ενιαίο κοινόχρηστο χώρο (Κοινόχρηστο Πράσινο) με αρίθμηση 909 – 923 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο υπ’ αριθμ. 10/12-11-2018 Πρακτικό του.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να ενημερωθούν στο Δημαρχείο (καθημερινά, 10:00 – 12:00, Τεχνική Υπηρεσία, 3ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος: κ. Ε. Κυριακοπούλου, τηλ.: 2132007746).-