Ανακοίνωση για την κάλυψη μίας θέσης προσωπικού με τη διαδικασία της μετάταξης, εντός του ίδιου Ο.Τ.Α.

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου επιθυμεί να καλύψει μία θέση προσωπικού με τη διαδικασία της μετάταξης, εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., από κλάδο σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5003/2022 και του άρθρου 76 του Ν.3584/2007 όπως ισχύουν.
Η θέση που πρόκειται να καλυφθεί με μετάταξη είναι η εξής:
► Μία θέση μόνιμου προσωπικού κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας (σε κενή οργανική θέση).