Ανακοίνωση για την οικονομική επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

Οικονομική Υπηρεσία

Μετά το υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών (απ.16414 1-6-23), καλούνται όσοι εκ των Συλλόγων, Σωματείων, Φορέων του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης δράσεων-εκδηλώσεων έτους 2023, να υποβάλλουν αίτηση έως την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023, η οποία να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. 1. Αίτηση συλλόγου για την επιχορήγηση.
  2. 2. Καταστατικό Συλλόγου, με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων.
  3. 3. Πιστοποιητικό περί μη μεταβολής (Πρωτοδικείο).
  4. 4. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο, εφόσον παρέρχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση για ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.
  5. 5. Απολογισμός συλλόγου για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένου και απολογισμού των δράσεων που επιχορηγήθηκαν το 2022.
  6. 6. Προϋπολογισμός συλλόγου για το έτος 2023, συμπεριλαμβανομένου των δράσεων για τις οποίες ζητείται η επιχορήγηση.
  7. 7. Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια των στοιχείων δαπανών και υποβολή στο Δήμο αποδεικτικού ανάρτησης και φωτοτυπία των τιμολογίων (αναφέρεται σε συλλόγους-σωματεία που έχουν αναλάβει επιχορήγηση το 2022).
  8. 8. Αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο του προϋπολογισμού 2023 και του απολογισμού 2022.
  9. 9. Φορολογική ενημερότητα (άνω των 1.500 €) και ασφαλιστική ενημερότητα (άνω των 3.000€), όπου απαιτείται.

Όλοι οι φορείς θα καταθέσουν τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση έτους 2023 στο Δημαρχείο, στον τρίτο όροφο (Πρωτόκολλο) με κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου και στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Επισυνάπτεται και το συνημμένο αρχείο από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία του ισχύοντος συστήματος για τη δυνατότητα επιχορήγησής σας και παρακαλούμε να διαβαστεί προσεκτικά →ΕΔΩ.