Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού/ής Συμβούλου

Προσλήψεις προσωπικού

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, γνωστοποιεί την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού/ής Συμβούλου της Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 163 και 82 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, για θέματα προαγωγής αθλητισμού στη νέα γενιά και γενικότερα για θέματα μαζικού αθλητισμού.

► Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να προσληφθούν στην ανωτέρω θέση, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού, υπόψη Ευαγγελίας Σαρακινιώτη (τηλ. Επικοινωνίας: 2132007753), εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης.