Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο επιστημονικών συνεργατών

Προσλήψεις προσωπικού

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πλήρωση 2 θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για θέματα δημοσίων έργων, συντήρησης υποδομών, οργάνωσης και διαχείρισης τεχνικών έργων, υποβολή προτάσεων για σύνταξη εκθέσεων/ τεχνικών μελετών, και συγκεκριμένα:

  • Μίας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη με πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής.
  • Μίας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη με πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να προσληφθούν στις ανωτέρω θέσεις, παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας, ως εξής:

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: dad-may@dad.gr
  • μέσω ΦΑΞ στο: 210-9714303
  • μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Διοικητικό προκειμένου να καθοριστεί ραντεβού για την παραλαβή.-