Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ 1Α/2022)

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (ΣΟΧ 1Α/2022).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dad-may@dad.gr) με θέμα «Αίτηση για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1A/2022», είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Βασιλικής Παπαευσταθίου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007755).