Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κωδικό θέσης 101 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου για 8 μήνες.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 2-6-2022 και λήγει την Τρίτη 14-6-2022, ώρα 24:00.